Najlepsze fundusze 401 (k)

17 lutego 2021

Są to najlepsze opcje funduszy dla planów 401 (k)

 • Dzielić
 • KołekE-mailJGI Jamie Grill / Getty Images

  Istnieje tylko kilka podstawowych typów funduszy, które są odpowiednie i dokonują najlepszego wyboru funduszy do przechowywania w 401 (k). Jako pracodawca masz obowiązek powierniczy wobec swoich pracowników za wybór najlepszych funduszy do zaoferowania w ramach planu emerytalnego. Jako pracownik musisz również podjąć najlepszą decyzję dotyczącą finansowania przyszłych potrzeb emerytalnych.

  Plany 401 (k) to konta składkowe uprzywilejowane podatkowo oferowane przez pracodawców. Pieniądze są opodatkowane przed zdeponowaniem na koncie, więc na emeryturze wszelkie wypłaty są wolne od podatku. W większości przypadków pracodawca dopasuje część składek wpłacanych przez pracowników.

  Wybór pracodawców 401 (k) funduszy

  Jako minimum pracodawcy są zobowiązani do zaoferowania co najmniej trzech podstawowych rodzajów opcji 401 (k) uczestnikom: opcji inwestycji w akcje, opcji na obligację oraz opcji gotówkowej lub opcji o stałej wartości. Ale jest bardzo niewielu pracodawców, którzy oferują tylko podstawy. Większość planów 401 (k) oferuje kilka różnych opcji inwestycyjnych, najczęściej fundusze wspólnego inwestowania.

  Kiedy pracodawca rozpoczyna proces selekcji pod kątem wyborów inwestycyjnych w ramach planu 401 (k), musi założyć kapelusz powierniczy. Powiernik to po prostu osoba, która jest prawnie odpowiedzialna za działanie w sposób, który stawia interes innych ponad ich własnym. Dlatego rozsądnie jest zapewnić kilka funduszy inwestycyjnych z różnych kategorii.

  Fundusz indeksowy S&P 500

  Tani fundusz indeksowy, który inwestuje w akcje spółek o dużej kapitalizacji, jest dobrym „podstawowym holdingiem, z którym można budować portfel. Indeks S&P 500 jest właśnie takim funduszem podstawowym. Ten fundusz indeksowy jest koszykiem o kapitalizacji rynkowej i ważonym, obejmującym 500 największych amerykańskich spółek, które prowadzą obrót publiczny. Indeks płynie i będzie okresowo dostosowywał się do kapitalizacji rynkowej akcji bazowej.

  Należy pamiętać, że nie ma potrzeby dodawania innych funduszy akcyjnych o dużej kapitalizacji. W przeciwnym razie umożliwiasz uczestnikom 401 (k) inwestowanie w wiele funduszy wspólnego inwestowania o podobnych celach, co nazywa się nakładaniem się funduszy. Inwestowanie w podobne fundusze nie jest dobrą dywersyfikacją!

  Fundusz Akcji Zagranicznych

  Zagraniczne fundusze giełdowe są również znane jako fundusze międzynarodowe. Fundusze te inwestują w spółki, kierując się szczególnym naciskiem na cele inwestycyjne funduszu. W portfelu mogą być skoncentrowane na całym świecie lub regionie. Chociaż fundusze te zwykle oferują wyższe zyski, odbywa się to kosztem narażenia na wyższe ryzyko – w tym ryzyko związane z kursami wymiany walut.

  Nie potrzeba więcej niż jednego dobrego zagranicznego funduszu akcyjnego. Należy pamiętać, że „światowe fundusze akcji lub „globalne fundusze giełdowe mogą inwestować w akcje amerykańskie. Jednak prawdziwe zagraniczne fundusze akcyjne będą inwestować co najmniej 80% aktywów funduszu w akcje spółek spoza rynku amerykańskiego. Akcje światowe i akcje globalne mogą mieć ponad jedną trzecią aktywów w Stanach Zjednoczonych. Ta kombinacja inwestycji może prowadzić do nakładania się, dlatego przed dokonaniem wyboru należy dokładnie przejrzeć prospekt emisyjny funduszu i portfel aktywów.

  Fundusz akcyjny o małej kapitalizacji

  Fundusze o małej kapitalizacji obejmują spółki notowane na giełdzie, których kapitalizacja rynkowa wynosi od 300 mln USD do 2 mld USD. Fundusze o małej kapitalizacji oferują agresywny wzrost, ale charakteryzują się większą zmiennością. Jeśli chcesz zaoferować – lub zainwestować – agresywną opcję funduszu akcji, dobrym wyborem, który może uzupełnić fundusz indeksowy S&P 500, jest fundusz akcyjny o małej kapitalizacji.

  Spółki o małej kapitalizacji w przeszłości generowały wyższe długoterminowe zyski niż spółki o dużej kapitalizacji. Jednak część ich atrakcyjności w planach 401 (k) polega na tym, że nie mają one wysokiej korelacji z indeksem S&P 500, co oznacza, że ​​mogą dodać dywersyfikację do portfela.

  Fundusz Total Bond Market Index

  Fundusze obligacji ogółem to fundusze inwestycyjne lub fundusze typu ETF (ETF), które przechowują obligacje – lub dług – o szerokim zakresie zapadalności. Dłużne papiery wartościowe, które posiadają te fundusze, to zazwyczaj obligacje korporacyjne, ale zobaczysz także obligacje komunalne, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) oraz obligacje skarbowe.

  Potrzebujesz tylko jednego dobrego funduszu obligacji, a całkowity fundusz indeksu rynku obligacji zapewni zróżnicowaną ekspozycję na cały rynek obligacji.

  Fundusze rynku pieniężnego

  Gotówka może być częścią zdywersyfikowanego portfela. Będą chwile, kiedy 401 (k) zatrzymane fundusze zwrócą gotówkę do planu. Fundusz rynku pieniężnego zapewnia doskonałe miejsce do przechowywania tych środków pieniężnych. Fundusze rynku pieniężnego obejmują bardzo płynne udziały.

  A około 401 (k) uczestników chce skorzystać z dopasowania pracodawców, ale boją się inwestować w akcje lub obligacje. Dlatego fundusz rynku pieniężnego lub fundusz o stałej wartości jest koniecznością w planie 401 (k).

  Fundusze emerytalne z datą docelową

  Fundusze emerytalne z datą docelową stały się podstawą planów 401 (k). Jak sama nazwa wskazuje, fundusze te pozwalają inwestorom wybrać docelowy – rok kalendarzowy – termin najbliższy ich pożądanej daty przejścia na emeryturę. Następnie pracownik przeznacza 100% swoich 401 (k) dolarów na fundusz docelowy.

  Na przykład, jeśli uczestnik 401 (k) ma przejść na emeryturę około 2035 r., Mógłby przeznaczyć 100% swoich składek 401 (k) na fundusz emerytalny z docelową datą 2035 i nie martwić się o dalsze zarządzanie portfelem. Fundusze te mogą również stanowić dobre „domyślne fundusze dla 401 (k) uczestników, którzy nie chcą wybierać swoich opcji inwestycyjnych.

  Aby zapewnić zakres dat docelowych – i w zależności od wieku pracowników – większość planów 401 (k) powinna oferować zakres docelowych dat przejścia na emeryturę do 2050 r. I dziesięcioleci pomiędzy nimi.

  Najgorsze fundusze dla planów 401 (k)

  Czasami najlepszym wyborem jest unikanie najgorszych wyborów. Jako powiernik, pracodawcy mądrze unikają lokowania funduszy w planie 401 (k), który może spowodować duże spadki cen w krótkim okresie. Ponadto, jeśli jesteś pracownikiem, a Twój plan 401 (k) obejmuje niektóre z tych opcji, postępuj ostrożnie i upewnij się, że w pełni przejrzałeś opcję przed wybraniem jej jako części planu inwestycyjnego.

  Wschodzące ryzyka rynkowe

  Fundusze rynków wschodzących są najbardziej ryzykownymi zagranicznymi spółkami i inwestują w spółki z krajów o gospodarkach wschodzących. To narody, które wkraczają na globalne rynki i gospodarki. Chociaż fundusze te są bardziej stabilne niż fundusze rynku frontier, są mniej stabilne niż fundusze rynków rozwiniętych.

  Mogą przynosić duże zyski krótkoterminowe, ale mogą też przynosić duże straty krótkoterminowe. Trzymaj się zagranicznego funduszu akcji! Ale jeśli inwestujesz w fundusz rynków wschodzących, pamiętaj, aby uzupełnić go o zwykły fundusz akcji zagranicznych i utrzymywać łączną ekspozycję zagraniczną na poziomie 20% lub mniej.

  Ryzyko idiosynkratyczne

  Fundusze sektorowe będą łączyć wszystkie inwestycje w jeden sektor całego rynku. Ponieważ te inwestycje są wąskie, są bardziej podatne na ryzyko specyficzne dla sektora – zwane ryzykiem idiosynkratycznym. Chociaż fundusze sektorowe można mądrze wykorzystać w zdywersyfikowanym portfelu, nie zawsze są one dobrym wyborem w przypadku planów 401 (k).

  Z punktu widzenia pracodawcy / powiernika dodanie funduszu sektorowego do planu 401 (k) może być złą decyzją powierniczą. Co by było, gdyby twój plan 401 (k) oferował fundusz sektora technologicznego, który miał właśnie ogromny rok ze zwrotem 50%, niszcząc wszystkie inne rodzaje inwestycji. Następnie uczestnik 401 (k) decyduje się zainwestować 100% swoich oszczędności życia w fundusz sektora technologicznego. W następnym roku, rok przed oczekiwaniem przejścia na emeryturę, sektor technologii spada o 50%, podobnie jak wartość konta uczestnika.

  Ryzyko niewykonania zobowiązania i ryzyko kredytowe

  Fundusze obligacji śmieciowych o wysokiej rentowności posiadają obligacje o niższym ratingu inwestycyjnym lub dług od korporacji i innych podmiotów. Ta kategoria funduszy inwestycyjnych jest podobna do innych typów funduszy wysokiego ryzyka. Zadłużenie spółek posiadanych przez fundusz może narazić inwestora na ryzyko niewykonania zobowiązania i ryzyko kredytowe. Niska zdolność kredytowa firm może narazić je na upadłość i niespłacanie długów.

  Fundusze o wysokim dochodzie mogą osiągać dobre wyniki, gdy warunki gospodarcze są dobre. Ale fundusze te mogą również mieć okresy ekstremalnych spadków, podobnie jak agresywny fundusz akcyjny.

  Z punktu widzenia pracodawcy / powiernika nie chcesz oferować funduszu obligacji o wysokim dochodzie 401 (tys.) Uczestnikom, ponieważ większość funduszy obligacji postrzega je jako stosunkowo „bezpieczne. W złym roku fundusze obligacji wysokodochodowych mogą stracić na wartości nawet o 30%, podczas gdy fundusz indeksów obligacji ogółem może spaść o 5% lub 10% w najgorszym przypadku.

  Podsumowanie

  Podsumowując, celem zarówno pracodawców, jak i pracowników jest dobra robota polegająca na dywersyfikacji aktywów na oszczędności emerytalne. Pamiętaj, że zyski z konkretnego funduszu inwestycyjnego są mniej ważne niż jego cechy dywersyfikacji.

  Balance nie zapewnia usług i porad podatkowych, inwestycyjnych ani finansowych. Informacje są przedstawiane bez uwzględnienia celów inwestycyjnych, tolerancji na ryzyko lub sytuacji finansowej konkretnego inwestora i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem obejmującym możliwą utratę kapitału.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy