Co to jest sekurytyzacja? Definicja i znaczenie

17 lutego 2021
Category: Karty Kredytowe

Sekurytyzacja to proces łączenia w pakiety lub łączenia szeregu instrumentów dłużnych w celu ich sprzedaży za gotówkę – przekształcając przyszłe przepływy pieniężne w papiery wartościowe. Łączna wartość pakietu instrumentów dłużnych jest wykorzystywana do zamiany różnych rodzajów wiązanych długów na emisję obligacji, które z kolei mogą zostać zakupione przez inwestorów. Jest to sposób dla pożyczkodawców na przeniesienie długów i zaryzykowanie ich bilansów oraz uzyskanie gotówki.

Sekurytyzacja to emisja lub tworzenie obligacji i innych zbywalnych papierów wartościowych, które są zabezpieczone dochodem generowanym przez pożyczki, aktywa, projekty robót publicznych i inne źródła dochodów.

Innymi słowy, sekurytyzacja to proces polegający na przejęciu aktywów niepłynnych i przekształceniu ich w zabezpieczenie poprzez inżynierię finansową.

Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) – obligacje zabezpieczone hipoteką lub pulą kredytów hipotecznych (windykacja kredytów hipotecznych), w których pożyczkobiorcy płacą zasadniczo obligatariuszom w ratach miesięcznych – są przykładami sekurytyzacji.

Słowniczek terminów The Economists mówi: „Sekurytyzacja ma wiele zalet, przynajmniej w teorii. Emitenci uzyskują natychmiastowy dostęp do pieniędzy, na które w innym przypadku musieliby czekać miesiące lub lata, i mogą pozbyć się ryzyka, że ​​ich oczekiwane przychody się nie zmaterializują .

Oprócz papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką sekurytyzacja obejmuje również praktykę finansową polegającą na łączeniu kredytów samochodowych, zobowiązań dłużnych z tytułu kart kredytowych i innych rodzajów pożyczek oraz sprzedawanie związanych z nimi przepływów pieniężnych inwestorom w formie papierów wartościowych.

Te papiery wartościowe są sprzedawane stronom trzecim jako instrumenty CDO (zabezpieczone zobowiązania dłużne), papiery wartościowe typu pass-through lub obligacje.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami są znane jako ABS (papiery wartościowe zabezpieczone aktywami), a papiery zabezpieczone wierzytelnościami hipotecznymi nazywane są MBS (papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką).

Według ft.com/lexicon tego, Financial Times słowniczek terminów, sekurytyzacja (UK: securitisation) jest:

„Tworzenie i emisja zbywalnych papierów wartościowych, takich jak obligacje, które są zabezpieczone dochodem generowanym przez składnik aktywów, pożyczkę, projekt robót publicznych lub inne źródło dochodów.

„Łączenie aktywów, takich jak kredyty hipoteczne, w papiery wartościowe, które są dzielone i sprzedawane różnym typom inwestorów. Pożyczkodawcy szybko udzielają pożyczek, dając im niewiele zachęt do spłaty. Ograniczone informacje na temat aktywów bazowych sprawiają, że są one niepłynne i trudne do wyceny .

W odniesieniu do sekurytyzacji MFW pisze: „[podstawowy] proces obejmuje dwa etapy (patrz wykres). 1. Spółka posiadająca pożyczki lub inne aktywa generujące dochód (jednostka inicjująca) wybiera aktywa, które chce usunąć ze swojego bilansu i łączy je w portfel referencyjny. Emitent, podmiot zwykle utworzony przez instytucję finansową, kupuje połączone aktywa. 2. Emitent finansuje nabycie puli aktywów poprzez emisję zbywalnych, oprocentowanych papierów wartościowych, które są sprzedawane inwestorom rynku kapitałowego, którzy otrzymują płatności o stałym / zmiennym oprocentowaniu z rachunku powierniczego, finansowane z przepływów pieniężnych generowanych przez portfel referencyjny.

Struktura zadłużenia w sekurytyzacji

Paczka instrumentów dłużnych składająca się na pozycję sekurytyzacyjną nie musi obejmować identycznych lub podobnych rodzajów długów. Pojedyncza transakcja sekurytyzacyjna może obejmować kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, zadłużenie na kartach kredytowych, inne rodzaje długów i szereg innych instrumentów dłużnych.

Praktycznie każdy rodzaj instrumentu dłużnego, który nadal generuje dochód z płatności otrzymywanych zgodnie z zasadą długu, powiększony o dodatkowe odsetki, może być zawarty w pakiecie.

Ten rodzaj strategii puli kredytów hipotecznych jest niezwykle powszechny. Konsorcja inwestorów, banki i inne instytucje finansowe często angażują się w proces sekurytyzacji.

Jeśli chodzi o dłużnika, wystarczy zmienić adres, na który spłacane są spłaty.

Projekty sekurytyzacyjne na ogół nie prowadzą do wzrostu stóp procentowych.

Sekurytyzacja – krótka historia

Sekurytyzacja istnieje od co najmniej XVIII wieku. W Stanach Zjednoczonych, kolejowe listy zastawne rolne, wyemitowane w połowie XIX wieku – to przykłady wczesnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

Pierwszym przykładem nowoczesnego papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką mieszkaniową był prawdopodobnie rok 1970 w Stanach Zjednoczonych – Rządowe Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne (GNMA – Ginnie Mae) sprzedało papiery wartościowe zabezpieczone portfelem kredytów hipotecznych.

Do 1985 r. W USA techniki sekurytyzacji, które powstały na rynku kredytów hipotecznych, zaczęto stosować do kredytów samochodowych.

Eli Broad, amerykański przedsiębiorca i filantrop, jest jedyną osobą, która zbudowała dwie firmy z listy Fortune 500 w różnych branżach – SunAmerica (ubezpieczenia) i KB Home (budownictwo mieszkaniowe). W marcu 2017 Forbes oszacował majątek pana Broad, syna litewskich imigrantów na 7,7 miliarda dolarów. (Zdjęcie: zaadaptowane z broadinstitute.org)

Pożyczki samochodowe – których wolumeny w USA są drugie po hipotekach na rynku pożyczek – dobrze pasowały do ​​finansowania strukturyzowanego. Przy krótszych terminach zapadalności niż w przypadku kredytów hipotecznych pozwoliły one na bardziej przewidywalne terminy przepływów pieniężnych. Pożyczki samochodowe również miały długą historię dobrych wyników, co wzbudziło zaufanie inwestorów.

Umowa pożyczki samochodowej o wartości 60 milionów dolarów – zapoczątkowana przez Marine Midland Bank – została zabezpieczona przez Certificate for Automobile Receivables Trust (CARS) w 1985 roku.

Pierwsza duża sprzedaż kart kredytowych pojawiła się na rynku w 1986 r., Kiedy to prywatna oferta pożyczek na karty kredytowe wyniosła 50 mln USD. Transakcja pokazała inwestorom, że przy wystarczająco wysokich dochodach pule pożyczek mogą wspierać sprzedaż aktywów przy większych oczekiwanych stratach i kosztach administracyjnych niż te, które istniały na rynku kredytów hipotecznych.

W latach 90. techniki sekurytyzacji zastosowano w kilku sektorach rynku ubezpieczeń i reasekuracji, w tym w katastrofach i na życie. Do 2006 roku, w następstwie zakłóceń na rynkach bazowych przez huragan Katrina, emisja ta wzrosła do prawie 15 miliardów dolarów.

Ustawa Community Reinvestment Act (CRA) z 1977 roku miała na celu zachęcenie towarzystw oszczędnościowych i banków komercyjnych do zaspokojenia potrzeb pożyczkobiorców o niskich i średnich dochodach. Pierwsza sekurytyzacja kredytów CRA rozpoczęła się w 1997 r.

Po załamaniu kredytowym podczas kryzysu finansowego 2007/8, który został wywołany kryzysem kredytów hipotecznych subprime, rynek obligacji zabezpieczonych kredytami sekurytyzowanymi w USA był w 2008 roku wyjątkowo słaby, z wyjątkiem obligacji z gwarancją federalną.

Wideo – Co to jest sekurytyzacja?

Ta Akademia Inwestorów wyjaśnia, czym jest sekurytyzacja, używając jasnych terminów i łatwych do zrozumienia przykładów.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy