Bond vs pożyczka

17 lutego 2021

Różnica między obligacją a pożyczką

Podstawowa różnica między Obligacjami a Kredytem polega na tym, że obligacje są instrumentami dłużnymi emitowanymi przez firmę w celu pozyskania środków, które są wysoce zbywalne na rynku, tj. Osoba posiadająca obligację może ją sprzedać na rynku bez czekania na jej termin zapadalności, natomiast pożyczka to umowa między dwiema stronami, w której jedna osoba pożycza pieniądze od innej osoby, które zasadniczo nie są zbywalne na rynku.

Terminy obligacja i pożyczka są ze sobą powiązane; jednak nie są one takie same i mają określone podstawowe różnice. Oba są długami. Obligacja to rodzaj pożyczki, która zostanie wykorzystana przez duże podmioty, korporacje lub rządy do pozyskania kapitału, którego potrzebują do prowadzenia swojej działalności, a odbywa się to poprzez sprzedaż IOU publicznie.

Co to jest pożyczka?Pożyczka to dług, w którym pożyczkodawca pożyczy pieniądze, a pożyczkobiorca pożyczy pieniądze. Zostanie wyznaczony konkretny termin spłaty pieniądza dłużnego, który obejmuje zarówno kwotę odsetek, jak i kwotę główną pożyczoną przez pożyczkobiorcę od tego pożyczkodawcy. Ta podstawowa kwota jest w większości spłacana regularnie w ratach. Gdy każda rata jest podobną kwotą, będzie to tzw. Renta.

Co to jest Bond?Obligacje są powszechnie określane jako papiery wartościowe o stałym dochodzie i są jedną z trzech głównych klas aktywów, które inwestorzy indywidualni są zwykle najlepiej zaznajomieni, wraz z akcjami (tj. Akcjami) i ekwiwalentami środków pieniężnych. Wiele obligacji rządowych i korporacyjnych znajduje się w publicznym obrocie; inne są przedmiotem obrotu jedynie pozagiełdowego (tj. OTC) lub prywatnie między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

Infografiki dotyczące obligacji a pożyczkiKrytyczne różnice między obligacją a pożyczką
  • Główna różnica polega na tym, że obligacja jest wysoce zbywalna. Jeśli kupujesz obligację, zwykle jest miejsce na rynku, na którym możesz nią handlować. Oznacza to, że możesz nawet sprzedać obligację, zamiast czekać do końca trzydziestu lat. W praktyce ludzie kupują obligacje, gdy chcą w ten sposób zwiększyć swój portfel. Pożyczki są zwykle umowami pomiędzy pożyczkobiorcami a bankami. Pożyczki są na ogół niezbywalne, a bank będzie zobowiązany do zapoznania się z całym okresem spłaty kredytu.
  • W przypadku spłaty obligacje są zwykle spłacane w całości dopiero w terminie zapadalności obligacji – np. 10, 20 lub 30 lat. Banki być może oczekują spłaty zarówno kapitału, jak i odsetek w okresie spłaty w regularnych odstępach czasu.Oprocentowanie obligacji skarbowych jest na ogół niższe. Obligacje rządu USA i Wielkiej Brytanii są prawdopodobnie traktowane jako obligacje o niskim ryzyku. Z drugiej strony, prywatne pożyczki na niezabezpieczony dług prawdopodobnie przyciągną wyższe oprocentowanie. Obligacje korporacyjne są przeważnie gdzieś pomiędzy – w zależności od reputacji korporacji.Emisja obligacji daje przedsiębiorstwom znacznie większą swobodę działania według własnego uznania, ponieważ uwalnia je od ograniczeń, które często wiążą się z pożyczkami udzielanymi przez banki. Weźmy na przykład pod uwagę, że pożyczkodawcy lub wierzyciele często wymagają od przedsiębiorstw, aby zgodziły się na różne ograniczenia, takie jak niewypłacanie większego zadłużenia lub nieprzebywanie przedsiębiorstw do czasu całkowitej spłaty ich pożyczek.Oprocentowanie, które firmy płacą inwestorom obligacji, jest często niższe niż odsetki, które byłyby zobowiązane zapłacić, aby otrzymać pożyczkę od banku.Obligacje, które są przedmiotem obrotu na rynku, posiadają rating kredytowy, który jest wystawiany przez agencje ratingowe, począwszy od oceny inwestycyjnej do spekulacyjnej, gdzie obligacje o ratingu inwestycyjnym są uważane za obligacje o niskim ryzyku i zwykle charakteryzujące się niską rentownością. W przeciwieństwie do tego obligacje spekulacyjne są uważane za obarczone wyższym ryzykiem i dlatego są przedmiotem obrotu z wyższą rentownością, aby zrekompensować inwestorom premię za ryzyko. Wręcz przeciwnie, Loan nie ma takiej koncepcji; zamiast tego zdolność kredytowa jest sprawdzana przez wierzyciela.Tabela porównawcza Podstawa – obligacja a pożyczka Więź Pożyczka Definicja To rodzaj instrumentu dłużnego. Jest to sposób dla rządu lub firmy na zebranie pieniędzy poprzez sprzedaż IOU – z corocznymi płatnościami odsetek.Pożyczka to także inny rodzaj instrumentu dłużnego, udzielanego przez bank w większości prywatny o zmiennej stopie procentowej. Stopy procentowe Rentowności obligacji rządowych będą prawdopodobnie niskie i będą bezpieczniejszą inwestycją.W porównaniu z Bondem oprocentowanie pożyczki w większości przypadków jest wyższe, aw przypadku pożyczki niezabezpieczonej jej oprocentowanie byłoby znacznie wyższe. Miejsce źródłowe Obligacje można sprzedawać na rynkach obligacji instytucjom finansowym / publicznym.Pożyczki są sankcjonowane głównie przez banki. Własność Rządy lub firmy zwykle sprzedają obligacje.Pożyczają je przedsiębiorstwa lub osoby prywatne. Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie obligacji może być stałe, zmienne lub nie może być oprocentowane, jak w przypadku obligacji zerokuponowych, które są emitowane z dyskontem do wartości nominalnej. Różnica jest traktowana jako oprocentowanie i jest księgowana proporcjonalnie.Oprocentowanie pożyczek to stopy stałe lub zmienne powiązane ze stopą bazową. Handlowy Obligacje sprzedawane i kupowane na rynkach obligacji oraz ceny obligacji mogą poruszać się w górę lub w dół, podobnie jak ceny akcji.Pożyczki są zazwyczaj ustalane w banku, który musi je pożyczyć. Przykłady 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS), papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) itp .;Pożyczki terminowe, zmienne kredyty bankowe, kredyt gotówkowy itp.WniosekPożyczki to rodzaj długu, w którym pożyczkodawca pożyczy pieniądze, a pożyczkobiorca pożyczy pieniądze. Wyznacza się określony czas na spłatę kwoty zadłużenia, która obejmuje odsetki i kwotę główną, która została pożyczona przez firmę lub indywidualnego pożyczkobiorcę od pożyczkodawcy; z drugiej strony obligacja jest rodzajem pożyczki zwanym również zabezpieczeniem długu. W przypadku obligacji wierzycielem lub pożyczkodawcą jest społeczeństwo, a pożyczkobiorcami są zwykle duże korporacje lub rząd.

    Pożyczki zwykle nie są zbywalne, jak wspomniano wcześniej, podczas gdy obligacje mają rynek, na którym można nimi handlować przed terminem zapadalności obligacji.

    Bond vs. pożyczka wideoPolecane artykułyTen artykuł jest przewodnikiem po grze Bond vs. Loan. Tutaj omawiamy główną różnicę między obligacją a pożyczką wraz z infografiką i tabelą porównawczą. Możesz również zapoznać się z następującymi artykułami –

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy